Algemene voorwaarden

Deze versie van de Algemene voorwaarden Jamie Vousten is van kracht met ingang van versie 4: 01-05-2020

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Jamie Vousten bedoeld.
1.2 Jamie Vousten is gevestigd aan de Landskroon 74 te Amsterdam. De onderneming staat als Jamie Vousten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 60670134.
1.3 Contact graag via: jamievousten@gmail.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan de programma’s van Jamie Vousten; Coachings, High End Transformation Programm, Allround transformatietrajecten, The Emotion Code sessions, Tarotkaartenreading, Recepten mini-cursus, Positieve flow mailing, Workshops, Retreats, Online programma ”Volg je passie vanuit je innerlijk kompas en Het online lidmaatschap aan ”Liefde transformeert!”, Healingen en Horoscoopcharts.
2.2 In de programma’s van Jamie Vousten deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Jamie Vousten kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s van Jamie Vousten, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.
2.3 coachingsessies, The Emotion Code sessions, healingen en horoscoopreadingen kun je maximaal 24 uur van te voren afzeggen en kun je meteen een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het coachingsgesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan jamievousten@gmail.com . Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
3.2 Na de 14 daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen van mijn programma’s van Jamie Vousten staan vermeldt op www.jamievousten.nl 4.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
4.3 Indien je achterloopt met betalingen qua coaching, healingen en horoscoopreadingen, dan houd ik mij het recht voor om een coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Als je een factuur hebt ontvangen voor de door mij geleverde diensten en/of producten, heb je hierna 14 dagen de tijd om deze te voldoen. Als je niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan ontvang je van mij een betalingsherinnering en heb je hierna nogmaals 7 dagen de tijd om deze alsnog te voldoen.  Mocht je ook deze betalingsherinnering niet betalen, dan zal je account, bij het online lidmaatschap, (tijdelijk) geblokkeerd worden en ontvang je een tweede herinnering. Na deze tweede betalingsherinnering heb je wederom 7 dagen de tijd om deze te voldoen. Indien je ook deze tweede betalingsherinnering niet betaalt, heb je niet langer toegang tot de online omgeving van de diensten en/of producten die je hebt aangevraagd. Je kunt dan ook niet langer gebruik meer maken van de gratis content of de gratis Facebookgroep, tot het moment dat je alle openstaande facturen hebt betaald. Wij behouden ons het recht voor om, indien je weigert te betalen of meerdere malen te laat hebt betaald, je de toegang tot de online omgeving (losse cursussen en/of producten en/of het online lidmaatschap Liefde Transformeert), blijvend te blokkeren zonder teruggave van reeds door jou wel betaalde lidmaatschapsgelden of termijnen.
4.4 Als je meedoet aan de ‘Liefde transformeert online academie’ heb je hiertoe toegang zolang je lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd. Het is niet toegestaan om betaalde content, die alleen beschikbaar is voor leden uit de Liefde transformeert online academie (of andere betaalde programma’s) te verspreiden of te delen met mensen die geen lid zijn. Als dit toch gebeurt, dan behouden wij ons het recht voor om je lidmaatschap te beëindigen zonder teruggaaf van eerder betaalde lidmaatschapsgelden.
4.5 Opzeggen van het ‘’Liefde Transformeert’’ online lidmaatschap: Je kunt het ‘’Liefde Transformeert’’ online lidmaatschap opzeggen voordat de nieuwe factuur (per e-mail) is verzonden. Als je nieuwe factuur van de nieuwe periode is verzonden, dan dient deze uiteraard te worden betaald door jou. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
4.5 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. 5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e­mail informeren, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e­mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e­mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. 7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 7.3  Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn. 10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen 10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e­mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *