Sex as the ultimate pleasure!?

Yes, I’ve been thinking that for years.

I don’t know anyone who loves sex more than I do. Even though, of course, I look at it through my own eyes.

But people who know me really know that’s true for me.

I am sex, I breathe sex, I love sex.

Sex can be something heavenly. Something not of this world.

Completely absorbed in the moment, being one together. Awakening all the senses.

That is also why I prefer the tantric form.

Awakening all the senses. From teasing each other and building up that tension over and over again.

First ground yourself and center and focus.

And from there move towards each other. Connect with each other. To be one together.

Yes, I can really enjoy that.

Really being together. Being one together. Totally on and surrendering yourself to the moment, without losing yourself in ways, in the mind or in the other.

This was and has become so important to me.

Without that it is no longer necessary for me.

But ……

Even that doesn’t give me what I really long for anymore.

Over the years I have learned and experienced a lot.

And it has brought me to a point where I realize that everything but also everything in the physical world is a temporary thing.

A temporary, transitory something, which does not give me what I really long for.

I really am someone who lives fully from my senses.

I can really intensely enjoy things I feel, hear, taste, smell and see.

For me, music really unleashes things in me that go so deep. That’s how intensely I can enjoy them. I not only hear the music, I feel the music. I feel every vibration in my body and even that can release a sort of orgasm in me.

This is because I am such a sentient being and feel the energy of everything.

I can optimally enjoy a wonderful smell. From essential oils in my house or in the spa, or from cycling behind a man with a delicious aftershave.

Yes really, that can make me so wild.

Or from a tantric experience, where every touch in the moment and in connection can be felt deep into my Soul.

Or walking in nature, where feeling and seeing all that beauty can really cause a tantric orgasm in me.

Or really tasting and enjoying a piece of chocolate.

I am an energetic being that does everything by feeling. All my senses are awake.

Because of this I can also intensely enjoy every butterfly that flutters by and the structure on a leaf that goes on to perfection.

I am always on and absorb life to the fullest.

This is what gives me unprecedented joy.

But as I said, this gives temporary joy.

Also having a great day with a friend or an inspiring evening with a friend. Everything stops at some point and then the fullfillment stops.

I’ve really come to realize now, that things I’ve longed for all my life.

Whether it’s sex, that partner, or that climb and zipline experience, or that orgasm, those vacations, that money, or those amazing reviews.

Everything gives a temporary fulfillment.

The real fulfillment lies in the contact with Divine.

Yes, that’s where the real fulfillment is.

I can go back to it any time.

It is always there.

It always feels nice and fulfilling.

It gives me joy and immense love.

It is stable and eternal.

This is the love I was always looking for.

This is the fulfillment and the happiness I thought I would find in those outer physical things.

This is what I was looking for in partners, friends, money, food, drugs, reviews and sex.

Even if you are fulfilling your greatest dreams in the world. As long as you are not fulfilled at that moment and Connected with Divine, you won’t get any real lasting joy and fulfillment out of it.

This is something that makes me emotional at the moment in a sad way and at the same time in a positive way.

What makes me sad is the ego. The ego that is dying, because it longs for everything and wants everything. And now it longs for nothing anymore in the outside world, because it knows and has really felt, that nothing outside of them can fulfill this.

The emotional thing that is positive and cries out of happiness, is that the ego dies and I feel the immense love for Divine. This love is always there and I can always go.

It is eternal and who I am.

This Divine Love is incomprehensible in words.

It is an all-encompassing Love. It is Everything. It gives me so much extreme joy when I even step on it. It is simply everything that anyone can desire. It is all-filling.

No sex experience or big money experience can replace it.

But a great sex experience or big money experience in life is important to me, because next to Spirit I am also human and here for the human experience.

I am a Soul with a human experience and here to experience, to experience joy and to grow.

So how do I combine the two now?

These amazing deep insights now give me the realization that I must enjoy every moment for as long as it lasts.

And in that moment, by being fully awake with all my senses. And by being fully conscious and thus meditative in every moment, I am completely one with Divine.

This way I can feel that Pure immense Joy and Love as I sit down and meditate and also as I actively experience all physical experiences.

This is ultimate enlightenment and this is why we are here.

This is ultimate fulfillment in all areas of your life and especially in you.

This is being physically, mentally, emotionally and spiritually balanced.

This is oneness and living life as it is meant to be.

Sex as the ultimate pleasure?

No, your connection to Divine and Divine Love in the Moment is the ultimate pleasure!

And then your sexual experience and everything after it and before it can be Heaven on Earth.

Then something temporary, becomes an eternity.

Yes, that is why we are here.

Love,

Jamie

Could you use some help with meditation or just experience more joy and fulfillment in your life? Are you ready to live an awake life? A life where suffering becomes more and more in the background. A life in which you are completely on in the moment, in which you can be one in a relationship with another, a life in which you experience everything in all your senses? Then you are definitely in the right place with me. Send an email to jamievousten@gmail.com and together we’ll see how we can help you in the best way possible.

Seks als het ultieme genot!?

Ja, dat heb ik jarenlang gedacht.

Ik ken niemand die meer van seks houdt dan ik. Ook al bekijk ik dat natuurlijk door mijn eigen bril.

Maar mensen die mij kennen, weten ook echt dat dat waar is voor mij.

Ik ben seks, ik adem seks, ik hou van seks.

Seks kan iets hemels zijn. Iets van niet van deze wereld.

Het volledig opgaan in het moment, samen één zijn. Alle zintuigen wakker.

Dat is ook waarom ik de tantrische vorm prefereer.

Alle zintuigen wakker maken. Het elkaar teasen en steeds weer die spanning verder opbouwen.

Eerst jezelf gronden en centeren.

En vanuit daar naar elkaar toe bewegen. Met elkaar verbinden. Samen één zijn.

Ja daar kan ik echt vol van genieten.

Echt samen zijn. Samen één. Helemaal aan staan en jezelf over geven aan het moment, zonder jezelf te verliezen in maniertjes, in de mind of in de ander.

Dit was en is voor mij zo belangrijk geworden.

Zonder dat hoeft het voor mij niet meer.

Maar ……

Zelfs dat geeft me niet meer waar ik eigenlijk naar verlang.

Ik heb door de jaren heen veel mogen leren en ervaren.

En het heeft me nu op een punt laten komen, waarin ik besef dat alles maar ook alles in de fysieke wereld een tijdelijk iets is.

Een tijdelijk, vergankelijk iets, wat me niet geeft waar ik echt naar verlang.

Ik ben echt iemand die vol leeft vanuit mijn zintuigen.

Ik kan echt intens genieten van dingen die ik voel, hoor, proef, ruik en zie.

Muziek maakt voor mij echt dingen in me los, die zo diep gaan. Zo intens kan ik ervan genieten. Ik hoor de muziek niet alleen, ik voel de muziek. Ik voel iedere vibratie in mijn lichaam en zelfs dat kan al een soort orgasme in me los maken.

Dit doordat ik zo’n voelend wezen ben en de energie van alles voel.

Ik kan optimaal genieten van een heerlijke geur. Van etherische oliën in mijn huis of in de spa, of van het fietsen achter een man met een heerlijke aftershave.

Ja echt daar kan ik zo wild van worden.

Of van een tantrische ervaring, waarbij iedere aanraking in het moment en in verbinding, diep tot in mijn Ziel voelbaar is.

Of het wandelen in de natuur, waarbij het voelen en het zien van al dat moois, ook echt al een tantrisch orgasme bij me kan veroorzaken.

Het proeven en eten van chocola kan zoveel in me los maken.

Ik ben een energetisch wezen, dat alles op voelen doet. Al mijn zintuigen zijn wakker.

Daardoor kan ik ook intens genieten van iedere vlinder die voorbij fladdert en de structuur op een blaadje, die tot in de perfectie door gaat.

Ik sta altijd aan en neem het leven vol in me op.

Dit is wat mij ongekende vreugde geeft.

Maar zoals ik al zei, geeft dit tijdelijke vreugde.

Ook het hebben van een geweldige dag met een vriend of een inspirerende avond met een vriendin. Alles houdt op een gegeven moment weer op en dan stopt de fullfillment.

Ik ben nu echt tot het besef gekomen, dat dingen waar ik mijn hele leven naar heb verlangd.

Of het nu seks is, die partner, of die klim en zipline-ervaring, of dat orgasme, die vakanties, dat geld of die geweldige reviews.

Alles geeft tijdelijk een vervulling.

De echte vervulling zit hem in het contact met Divine.

Ja daar is waar de echte vervulling zit.

Ik kan er ieder moment naar terug.

Het is er altijd.

Het voelt altijd fijn en vervullend.

Het geeft me vreugde en immense liefde.

Het is stabiel en eeuwig.

Dit is de liefde waar ik altijd naar op zoek was.

Dit is de vervulling en het gelukkig zijn, dat ik dacht te vinden in die uiterlijke fysieke dingen.

Dit is wat ik eerder zocht in partners, vrienden, geld, eten, drugs, reviews en seks.

Ook al vervul je je grootste dromen op de wereld. Zolang je op dat moment niet vervuld bent en Connected met Divine, zal je daar geen echte blijvende vreugde en vervulling uit halen.

Dit is iets wat me op dit moment verdrietig maakt op een niet leuke manier en tegelijkertijd op een wel positieve manier.

Hetgeen wat verdrietig maakt, is het ego. Het ego dat sterft, want het verlangt naar alles en wil van alles. En nu verlangt het niets meer in de buitenwereld, want het weet en heeft het ook echt gevoeld, dat niets buiten hen dit kan vervullen.

Het emotionele wat positief is en vanuit geluk huilt, is dat het ego sterft en ik de immense liefde voor Divine voel. Deze liefde is er altijd en kan ik altijd naar toe.

Het is eeuwig en wie ik ben.

Deze Divine Liefde is niet te bevatten in woorden.

Het is een allesomvattende Liefde. Het is Alles. Het geeft me zo extreem veel vreugde als ik er ook maar ff op intap. Het is gewoon alles wat een ieder kan verlangen. Het is allesvullend.

Geen een sekservaring of big moneyervaring kan dit vervangen.

Maar een geweldige sekservaring of geld in het leven is wel belangrijk voor me, want naast Spirit ben ik ook human en hier voor de menselijke ervaring.

Ik ben een Ziel met een menselijke ervaring en hier om te ervaren, vreugde te beleven en om te groeien.

Dus hoe combineer ik die twee nu?

Deze geweldige diepe inzichten geven mij nu het besef van dat ik moet genieten van ieder moment voor zolang het duurt.

En in dat moment, door volledig met al mijn zintuigen wakker te zijn, en dat zijn er voor mij zes, want ook mijn zesde zintuig is heel actief.

Zodat ik volledig iedere ervaring helemaal in me op kan nemen. En door volledig bewust en dus meditatief in ieder moment te zijn, ben ik volledig één met Divine.

Zo kan ik die Pure immense Vreugde en Liefde voelen terwijl ik ga zitten en mediteer en ook terwijl ik actief alle fysieke ervaringen ervaar.

Dit is ultieme verlichting en dit is waarom we hier zijn.

Dit is ultieme vervulling op alle gebieden in je leven en met name in jou.

Dit is fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in balans zijn.

Dit is eenheid en het leven leven zoals het bedoeld is.

Seks als het ultieme genot?

Nee, Je connectie met Divine en Divine Liefde in het Moment is het ultieme genot!

En dan kan je seksuele ervaring en alles daarna en ervoor ook de Hemel op Aarde zijn.

Dan is een tijdelijk iets, eeuwigheid geworden.

Ja, dat is waarom we hier zijn.

Love,

Jamie

Kun jij wel wat hulp gebruiken met mediteren of puur met meer vreugde en vervulling ervaren in je leven? Ben je er klaar voor om een wakker leven te leiden? Een leven waar lijden steeds meer op de achtergrond raakt. Een leven waarin je volledig aan staat in het moment, waarin je één kan zijn in een relatie met een ander, een leven waarin je alles tot in al je zintuigen helemaal ervaart? Dan ben je bij mij zeker op de juiste plek. Stuur een email naar jamievousten@gmail.com en dan bekijken we samen hoe we unieke jou het allerbeste kunnen helpen.